DESKIS OÜ

Reģistrācijas kods12021556
AdreseTiigi 7-4, Tartu linn, Tartumaa
PārstāvisKatrin Seglinš, volikirja alusel
Kontaktikatrin@deskis.ee / tel. 5883 7865

KLIENTS:

Vārds
Uzvārds
Personas kods
E-pasts
Tālrunis
Uzņēmums
Reģistrācijas kods
Adrese

Lank pārvaldības līgums

 

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
  1. Līguma priekšmets ir Deskis Lank pārvaldības tīmekļa lietotnes (Programmatūras) izmantošana Klienta norādītajā apjomā un Programmatūras izstrādāto Klienta datu saglabāšana, uzturēšana un atveidošana ar Programmatūras palīdzību (Pakalpojums) Līguma darbības laikā.

 

 1. PAKALPOJUMA LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
  1. Klientam ir tiesības izmantot Pakalpojumu, lai ar Programmatūras palīdzību saglabātu, uzturētu, atveidotu un analizētu savus datus.
  2. Pakalpojuma apjoms vienlīdzīgs koksnes daudzuma datiem, ko Klients ievada Programmatūrā. Apjoms tiek aprēķināts 1 kalendārā mēneša griezumā.
  3. Lai lietotu Pakalpojumu, Klients saņem Pakalpojuma lietotāja kontu un autorizācijas kodu.
  4. Klientam ir pienākums saglabāt Deskis sniegto Pakalpojumu izmantošanai nepieciešamo autorizācijas kodu konfidencialitāti.
  5. Klientam ir pienākums informēt Deskis par visām problēmām, kas radušās, lietojot Pakalpojumu.
  6. Deskis nodrošina iespējami augstāko Pakalpojuma ekspluatācijas uzticamību un pēc iespējas ātrāk novērš kļūmes.
  7. Deskis patur tiesības pastāvīgi veikt izmaiņas un uzlabojumus Pakalpojumā un Programmatūrā.
  8. Klients ir atbildīgs par Pakalpojumā ievadīto datu pareizību, integritāti un likumību. Klients ir personas datu atbildīgais pārzinis attiecībā uz datiem, kas saistīti ar viņa kontu.
  9. Deskis nodrošina Klienta datu drošību un neizpauž datus personām, kuras Klients nav pilnvarojis.
  10. Klienta datus, kas atrodas lank.ee vidē, Deskis neizseko un neizmanto saviem mērķiem, izņemot tādiem mērķiem, kas saistīt ar tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanu pēc Klienta vai datu līdzīpašnieka rakstiska pieprasījuma.
  11. Deskis nav atbildīgs par trešo personu fizisko un virtuālo serveru sniegto kvalitāti, taču Deskis savu iespēju robežās pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka Pakalpojums Klientam ir pastāvīgi pieejams. Deskis izvēlas un, ja nepieciešams, pārslēdzas starp trešo personu servera pakalpojumu sniedzējiem tā, lai Pakalpojuma kvalitāte atbilstu Klienta un Programmatūras vajadzībām.
  12. Klientam ir pienākums atturēties no jebkādām darbībām, kas traucē vai aizkavē Pakalpojumu nodrošinošo serveru un ar Pakalpojumu saistīto datortīklu darbību. Pretējā gadījumā Deskis ir tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu Klientam.
  13. Klientam bez Deskis piekrišanas nav atļauts nodot vai pārdot trešajām personām Līguma ietvaros saņemto Pakalpojumu.
  14. Pakalpojuma lietošanas noteikumi ir pieejami Pakalpojuma tīmekļa vietnē.

 

 1. PAKALPOJUMA CENA UN APMAKSA
  1. Katram Pakalpojuma lietotāja kontam tiek piemērota mēneša maksa. Mēneša maksa par Pakalpojuma izmantošanu tiek aprēķināta atbilstoši Pakalpojuma apjomam, kuru Klients lieto.
  2. Mēneša maksa par Pakalpojuma izmantošanu atkarībā no koksnes daudzuma (Pakalpojuma apjoma) un papildu pakalpojumiem ir norādīta Līguma 1. pielikumā – Pakalpojuma cenrādis.
  3. Ja Klients kalendārā mēneša laikā Pakalpojumā koksnes daudzumu nav palielinājis, par Pakalpojuma lietošanu saskaņā ar Pakalpojuma cenrādi tiek piemērota minimālā maksa.
  4. Deskis ir tiesības mainīt Pakalpojuma cenrādi, paziņojot par to Klientam vismaz 30 dienas iepriekš.
  5. Apmaksa par pakalpojuma lietošanu tiek veikta saskaņā ar Deskis izrakstīto rēķinu, kura apmaksas termiņš ir vismaz 7 darba dienas.
  6. Ja Klients nav apmaksājis rēķinu noteiktajā termiņā, Deskis ir tiesīgs apturēt Pakalpojuma sniegšanu līdz rēķina apmaksai.

 

 1. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
  1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā, līdz tiek rakstiski izbeigts.
  2. Klientam ir tiesības izbeigt šo Līgumu, rakstiski par to brīdinot 30 kalendārās dienas iepriekš.
  3. Deskis ir tiesības izbeigt šo Līgumu, rakstiski par to brīdinot 30 kalendārās dienas iepriekš vai saskaņā ar Līguma 2.11. punktu.
  4. Katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, ja otra Puse būtiski pārkāpusi Līgumu un 14 dienu laikā pēc otras Puses rakstiska paziņojuma pārkāpumu nav novērsusi.
  5. Puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai prasībām neatbilstošu izpildi nepārvaramas varas gadījumā, t.i., tādu apstākļu dēļ, kurus Puses nevar pienācīgi kontrolēt. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 60 kalendārās dienas, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu ar reģistrētu paziņojumu.

 

 1. CITI NOTEIKUMI
  1. Visus no Līguma izrietošos strīdus Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdu nevar izšķirt pārrunu ceļā, strīds tiek izskatīts tiesā Igaunijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
  2. Jautājumos, kurus neregulē līgums, puses vadās pēc Igaunijas Republikas tiesību aktiem.
  3. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros ar identisku juridisko spēku, katra Puse saņem vienu eksemplāru.


  4. Līguma pielikumi:

   Pielikums 1. Deskis lank pārvaldības pakalpojuma cenrādis 01.11.2023.

Deskis lank pārvaldības pakalpojuma cenrādis 01.11.2023.

Apjoms** no

Mēneša maksa

sters

0*

25,00

500

49,00

2000

69,00

4000

93,00

6000

119,00

8000

146,00

10 000

176,00

15 000

209,00

20 000

249,00

30 000

289,00

50 000

329,00

75 000

369,00

Papildu pakalpojumu cenrādis 1.04.2023

Mēneša maksa

Pakalpojumā ielādēto dokumentu datu apjoms līdz 100 MB

0,00

Pakalpojumā ielādēto dokumentu datu apjoms līdz 1 GB

30,00

Pakalpojumā ielādēto dokumentu datu apjoms līdz 10 GB

56,00

Izmēģinājuma versija jaunam klientam – 1 kalendārais mēnesis

* minimālā maksa. Minimālā maksa ietver vai nu apakļkoka vai arī enerģētiskās koksnes moduli.

** koksnei, kuru mēra pēc tilpuma, 3 m3 = 1 sters

Parakstiet dokumentu
Nosūtīt parakstīšanai