DESKIS OÜ

Reģistrācijas kods12021556
AdreseTiigi 7-4, Tartu linn, Tartumaa
PārstāvisKatrin Seglinš, volikirja alusel
Kontaktikatrin@deskis.ee / tel. 5883 7865

KLIENTS:

Vārds
Uzvārds
Personas kods
E-pasts
Tālrunis
Uzņēmums
Reģistrācijas kods
Adrese

ForestMan līgums

 

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
  1. Līguma priekšmets ir Deskis ForestMan tīmekļa lietotnes (Programmatūra) izmantošana Klienta norādītajā apjomā un ar Programmatūru izveidotu Klienta datu saglabāšana, uzturēšana un reproducēšana ar Programmatūras palīdzību (Pakalpojums) Līguma darbības laikā.

 

 1. PAKALPOJUMA LIETOŠANAS NOTEIKUMI
  1. Klientam ir tiesības izmantot Pakalpojumu, lai saglabātu, uzturētu, reproducētu un analizētu savus datus ar Programmatūru.
  2. Lai izmantotu Pakalpojumu, Klients saņem Pakalpojuma lietotāja kontu un autorizācijas kodu.
  3. Klientam ir pienākums saglabāt Deskis sniegto Pakalpojumu izmantošanai nepieciešamo autorizācijas kodu konfidencialitāti.
  4. Klientam ir pienākums informēt Deskis par visām problēmām, kas radušās, izmantojot Pakalpojumu.
  5. Deskis nodrošina iespējami augstāko Pakalpojuma uzticamību un pēc iespējas ātrāk novērš kļūmes.
  6. Deskis patur tiesības pastāvīgi veikt izmaiņas un uzlabojumus Pakalpojumā un Programmatūrā.
  7. Klients ir atbildīgs par Pakalpojumā ievadīto datu pareizību, integritāti un regularitāti. Klients ir personas datu pārzinis attiecībā uz datiem, kas saistīti ar viņa kontu.
  8. Deskis nodrošina Klienta datu drošību un neatklāj datus personām, kuras Klients nav pilnvarojis.
  9. Klientu datus, kas atrodas forestman.eu vidē, Deskis neskata, neizseko un neizmanto saviem mērķiem, izņemot tādiem mērķiem, kas saistīti ar tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanu pēc Klienta rakstiska pieprasījuma.
  10. Deskis vāc anonīmu informāciju par lietotāju darbībām ar mērķi nodrošināt labāku lietotāja pieredzi, plānot programmatūras attīstības izstrādi un novērtēt izmaiņu izmantojamību. Informācija netiek nodota trešajām personām.
  11. Deskis neatbild par trešo personu fizisko un virtuālo serveru sniegto pakalpojumu kvalitāti, taču Deskis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Pakalpojums Klientam ir pastāvīgi pieejams. Deskis izvēlas un, ja nepieciešams, pārslēdzas starp trešo pušu servera pakalpojumu sniedzējiem, lai Pakalpojuma kvalitāte atbilstu Klienta un Programmatūras vajadzībām.
  12. Klientam ir pienākums atturēties no jebkādas darbības, kas traucē vai aizkavē Pakalpojumu, tostarp Pakalpojumu nodrošinošo serveru un ar Pakalpojumu saistīto datortīklu darbību. Pretējā gadījumā Deskis ir tiesības izbeigt Pakalpojuma sniegšanu Klientam.
  13. Klientam bez Deskis piekrišanas nav atļauts nodot vai pārdot trešajām personām Līguma ietvaros saņemto Pakalpojumu.
  14. Pakalpojuma lietošanas noteikumi ir pieejami Pakalpojuma tīmekļa vietnē.

 

 1. PAKALPOJUMA CENA UN APMAKSA
  1. Katram Pakalpojumam lietotāja kontam / licencei tiek piemērota mēneša maksa. Mēneša maksa par Pakalpojuma izmantošanu atkarībā no pasūtīto licenču skaita un papildu pakalpojumiem ir norādīta 1. pielikumā – Pakalpojuma cenrādis.
  2. Samaksa par pakalpojumu jāveic avansā par kārtējo kalendāro gadu.
  3. Ja kalendārā gada gaitā licenču pasūtījumu skaits tiek palielināts, to apmaksā par mēnešiem, kas atlikuši līdz gada beigām no pasūtījuma apstiprināšanas.
  4. Deskis ir tiesības mainīt Pakalpojuma cenrādi, paziņojot par to Klientam vismaz 30 dienas iepriekš.
  5. Maksājumi par Pakalpojuma izmantošanu tiek veikti, pamatojoties uz Deskis izrakstītu rēķinu, kura apmaksas termiņš ir vismaz 7 darba dienas.
  6. Ja Klients nav apmaksājis rēķinu noteiktajā termiņā, Deskis ir tiesīgs apturēt Pakalpojuma sniegšanu līdz rēķina apmaksai.

 

 1. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
  1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā, līdz tiek rakstiski izbeigts.
  2. Klientam ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot 30 kalendārās dienas iepriekš.
  3. Deskis ir tiesības izbeigt šo Līgumu, par to rakstiski paziņojot 30 kalendārās dienas iepriekš vai saskaņā ar Līguma 2.12. punktu.
  4. Katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, ja otra Puse ir būtiski pārkāpusi Līgumu un 14 dienu laikā pēc otras Puses rakstiska paziņojuma nav pārkāpumu novērsusi.
  5. Puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi nepārvaramas varas gadījumā, t.i., tādu apstākļu dēļ, kurus Puses nevar pienācīgi kontrolēt. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 60 kalendārās dienas, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu ar reģistrētu paziņojumu.

 

 1. CITI NOTEIKUMI
  1. Visus strīdus, kas var rasties attiecībā uz šo Līgumu vai saistībā ar to, Puses risina sarunu ceļā. Ja strīdu nevar izšķirt sarunu ceļā, strīdu izšķir tiesā saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.
  2. Jautājumos, kas Līgumā nav noteikti, piemēro Igaunijas Republikas tiesību aktu noteikumus.
  3. Šis Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, katra Puse saņem vienu eksemplāru.


  4. Līguma pielikumi:

   1.pielikums. ForestMan cenrādis 01.01.2024.

ForestMan cenrādis 01.01.2024

Mēneša maksa

pirmais lietotājs

10,00

papildu lietotājs

8,00

Cenrādis par papildu pakalpojumiem

Mēneša maksa

ForestRadar bezmākoņu karte

8,00

Bezmaksas izmēģinājuma versija jaunam klientam – 1 kalendārais mēnesis

Parakstiet dokumentu
Nosūtīt parakstīšanai